Студији > Предмети
Управљање предузетничким пројектима
др Никола ВУКМИРОВИЋ,
Носилац предмета


Сврха предмета је да студент савлада основе теорије предузетништва и примјене принципа екстерног и корпоративног предузетништва у организацијама из сва три сектора (бизнис, владин и невладин сектор), без обзира на величину и правну форму. Крајњи циљ је оспособљавање за иновативан, односно натпросјечан начин размишљања и креирање нових предузетничких подухвата: покретања нових малих предузећа, глобалног кластеринга, корпоративног (унутрашњег) предузетништва, аутсорсинга и других сродних процеса савременог предузетништва.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ПУПП О X 2+2 5

Наставници: др Никола ВУКМИРОВИЋ, редовни професор
др Саша ПЕТКОВИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити оспособљен да прати мегатрендове унапређења пословања великих предузећа и развоја МСП у условима глобализације. Он при томе добија јасну предоџбу о садржају, значају и функционалности предузентиштва и управаљања пројектима. Студент ће бити у могућности да се укључи у међународне истраживачке пројекте, самозапошљавање и даље усавршавање у професионалном консалтингу за оснивање малих и предузетничку ревитализацију великих предузећа.
Садржај предмета: Предузетништво у малом и средњем бизнису; Предузетнички пројекти покретања бизниса; Специфичне карактеристике предузетничких пројеката и иновативни облици управљања пројектима; Врсте, изводљивост, животни циклуси и начин извршења предузетничких пројеката; Модели и форме финансијске подршке предузетничким подухватима; Предузетнички пројекти и предузетничка инфраструктура; Предузетништво и иновације: од инвенције до иновације; Знање и предузетништво; Предузетничко друштво и начела међународног предузетништва; Менаџмент пројектног циклуса и предузетнички пројекти; Корпоративно предузетништво; Основне карактеристике предузетничке организације; Оцјењивање ефикасности организационе структуре; Пројектовање предузетничке организације; Cost-benefit анализа оправданости друштвено значајних предузетничких пројеката; Технолошка иновативност у функцији предузетничке ревитализације предузећа у кризи; Пословна предвиђања.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије и анализе случајева и консултације. Самостална истраживања и анализе искустава развијених земаља и транснационалних компанија. Посјета међународним институцијама специјализованим за истраживање глобализације пословања, међународног предузетништва и трансфер знања технологије и искустава.
Литература: Вукмировић, Н. (2012). Предузетништво у економској теорији и пракси. Иновативни системи креирања и ефикаснијег коришћења ресурса. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Петковић, С.; Берберовић, Ш. (2013). Економика и управљање малим и средњим предузећима. Принципи и политике. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Вукмировић, Н. (2006). Савремено предузетништво. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: