Студији > Предмети
Предузетнички маркетинг
др Перица МАЦУРА,
Носилац предмета


Циљ изучавања предмета је да студенти савладају основе примјене маркетинга у предузетништву, односно у сектору микропредузећа, малих и средњих предузећа и да науче технике маркетиншког истраживања у домену иновација и иновативности те да схвате њихов значај за предузеће. Студенти се упознају и са обиљежјима и специфичностима употребе инструмената маркетиншког микса на тржишту, те се оспособљавају да савладају основе креирања маркетиншког програма у почетним и развојним фазама предузетничког подухвата.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ППМА О IX 2+2 7

Наставници: др Перица МАЦУРА, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити у могућности да: опише односе маркетинга и предузетништва, односно дефинише потребу примјене маркетиншког концепта (маркетиншког начина пословног размишљања) у предузетништву, објасни значај иновација и иновативности у маркетиншком дјеловању предузетника, разврста критеријуме за подјелу на микропредузећа, мала и средња предузећа, објасни факторе маркетиншког и предузетничког окружења, наведе и објасни поступке истраживања и сегментације тржишта, објасни елементе маркетиншког микса приликом дефинисања предузетничке понуде на тржишту, креира и управља маркетиншким програмом на тржишту (дефинише план, организацију, кадрове и финансирање предузетничког подухвата).
Садржај предмета: Појам и основне карактеристике односа маркетинга и предузетништва, неопходност примјене маркетиншког начина пословног размишљања (маркетиншког концепта) у предузетништву, значај иновација и иновативности у маркетиншком дјеловању предузетника, критеријуми подјеле и обиљежја микропредузећа, малих и средњих предузећа, маркетиншко и предузетничко окружење, аспекти истраживања и сегментације тржишта, политике инструмената маркетиншког микса (производ, цијена, дистрибуција, промоција) у обликовању предузетничке понуде, дефинисање маркетиншког програма (избор стратегије наступа предузетника на тржишту), управљање маркетиншким програмом.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, семинарска настава која обухвата израду и презентацију радова, групне презентације и дискусије на задату тему.
Литература: Мацура, П. (2009). Маркетинг – микро, мала и средња предузећа. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Kotler, Ph. (2008). Управљање маркетингом. Загреб: Мате (Београд: Дата статус).
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: