Студији > Предмети
Интерни обрачун
др Предраг ГАЈИЋ,
Носилац предмета


Стицање одговарајућих знања у вези са значајем обрачуна трошкова и учинака из аспекта утицаја на званично финансијско извјештавање, затим извјештавање интерних корисника финансијских извјештаја, те посебно идентификовање значаја и начина исказивања трошкова по мјестима и носиоцима трошкова.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ЈИОБ И IX и X 2+2 6

Наставници: др Горан РАДИВОЈАЦ, ванредни професор
др Предраг ГАЈИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Овладавање методологијом обрачуна трошкова и учинака приликом трошења ресурса и идентификовање резултата тог трошења у цјелини али и по појединачним оперативним сегментима. Повезивање обрачуна трошкова и учинака са дијеловима рачуноводственог информационог система и спознаја могућности устројства контног оквира у формалном и материјалном смислу. Утврђивање и евиденције интерног резултата.
Садржај предмета: Трошкови и учинци као предмет интерног обрачуна; Претпоставке и принципи устројства обрачуна трошкова и учинака; Устројство адекватног контног оквира за обрачун трошкова и учинака; Документација у обрачуну трошкова и учинака; Фазе обрачуна трошкова и учинака; Организационо устројство обрачуна трошкова и учинака; Методе билансирања резултата; Рачуноводство сегмента пословања.
Методе наставе и савладавање градива: Савладавање градива и усвајање одговарајућих знања биће обезбијеђено кориштењем наставних метода: предавања, вјежбе, менторство у току узраде семинарских радова и консултација.
Литература: Јаблан-Стефановић, Р. (2006). Интерни обрачун. Београд: Економски факултет;
Родић, Јован; Раковачки-Тубић, Снежана. (2010). Рачуноводство трошкова и учинака и рачуноводство сегмената пословања; Бања Лука: Финрар, Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: