Студији > Предмети
Управљање ризицима
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Оспособљавање студената за властито логичко одлучивање у процесу процјене могућег ризика и његовог управљања у друштву, с посебним нагласком на постојање ризика у двјема важним областима сваког друштва, као што су банкарски сектор и осигурање. Важност овладавања спознајом о могућем ризику, вјероватноћи његовог настанка и економски штетним посљедицама, било по појединца, предузеће или установу, односно друштво у цјелини, основни је циљ који се постиже изучавањем ове научне дисциплине.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ЈУРИ И IX и X 2+2 5

Наставници: др Новак КОНДИЋ, редовни професор
др Драгана БАШИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Стицање јасне представе о могућим ризицима неодређеног исхода по свом значењу, са могућношћу идентификације барем двају могућих исхода, постиже се способност избора у процесу управљања ризицима како би се спријечило његово наступање или умањиле економски штетне пољедице. Успјех се посебно очекује у могућности овладавања ризиком, тако да се на њега може утицати и да се њиме управља. За све то је потребна претходна интердисциплинарна процјена ризика, што је један од основних задатака у процесу стицања знања из овог предмета.
Садржај предмета: Основни концепти управљања ризиком; Природа и третман ризика; Функција и развој управљања ризиком; Савремени приступ управљања ризиком; Природа активности; Организациони статус и фазе процеса управљања ризиком; Прилагођавање условима неизвјесности у окружењу; Концептуални оквир за анализу неизвјесности; Организационо прилагођавање условима неизвјесности; Стилови управљања; Предвиђање и планирање; Имитације; Процјена ризика: идентификација, анализа хазарда, мјерење ризика; Изложеност ризику: имовине, обавеза; Субјекти изложени ризику; Методе и технике управљања ризиком; Програм управљања ризиком: политике и процедуре; Информациона основа; Ревизија и надгледање програма и процедура.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе у оквиру предвиђеног фонда сати.
Литература: Vaughan, E. (2000). Upravljanje rizicima. University of Iowa;
Башић, Д. (2012). Савремено банкарство. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет;
Frenkel, M.; Hommel, U.; Rudolf, M. (2012). Risk Management. 2nd ed. New York: Springer.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: