Студији > Предмети
Напредна ревизија
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Предмет омогућава студенту да изрази мишљење да ли су финансијски извјештаји у свим битним аспектима сачињени у складу са утврђеним оквиром финансијског извјештавања. Један од циљева је савладавање вјештина којима ће студент прикупити потребан број доказа ради изражавања сопственог мишљења.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ЈНРЕ И IX и X 2+2 5

Наставници: др Бранко КРСМАНОВИЋ, редовни професор
др Новак КОНДИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Исход учења треба да обезбиједи способност студента, будућег ревизора, да разумије суштину ревизорске професије, да савлада вјештине прикупљања адекватних доказа за формирање увјерења о финансијским извјештајима и на тој бази изнесе своје мишљење; да усвоји етичке принципе и постигне властите врлине у послу, као што је интегритет, професионалност, независност и слично.
Садржај предмета: Општи циљеви ревизије; Међународни стандарди и саопштења ревизије, увјеравања и етике; Поступци извођења ревизије; Професионалне претпоставке за стицање лиценце за рад ревизора; Понуда и потражња ревизорских услуга; Интерна контрола; Интерна ревизија; Приступ криминалним радњама; Примјена закона и других прописа у обављању ревизије; Симулација практичног извођења ревизије; Континуирано праћење измјена ревизорске регулативе.
Методе наставе и савладавање градива: Настава ће се изводити у интеракцији наставника, сарадника и полазника у виду презентације градива, дискусије и практичних есеја.
Литература: Божић, Р.; Кондић, Н. (2012). Ревизија финансијских извјештаја – водич кроз практичну ревизију, треће, измијењено и допуњено издање. Бања Лука: Економски факултет и Финрар;
Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, пргледа, осталих увјеравања и сродних услуга. (2011). Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе;
IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође. (2012). Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе.
Облици провјере знања и оцјењивање: Colloquium I (0-20 points); Colloquium II (0-20 points); Final exam (0-50 points); Attendance (2point); Class activities (seminar papers, discussions, case studies) (0-8 points)
Посебна назнака за предмет: