Студији > Предмети
Консолидовани и специјални билансиЦиљ предмета је оспособити студенте да састављају и анализирају консолидоване финансијске извјештаје и предоче менаџменту информације за доношење стратешких пословних одлука. Сврха изучавања предмета је оспособљавање студената за састављање специјалних биланса.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ЈКИС И X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент ће бити оспособљен да разумије околности под којима се захтијева припрема и презентација консолидованих финансијских извјештаја и специјалних биланса, значај информација презентованих у тим билансима за кориснике информација (инвеститоре, банке, државу, пословне партнере и др.), да овлада теоретским претпоставкама и техникама израде консолидованих и специјалних биланса, те знањима потребним за читање и анализирање информација презентованих у њима, односно доношење одговорајућих закључака на основу таквих информација.
Садржај предмета: Циљ, претпоставке и начела консолидације финансијских извјештаја; Круг консолидовања; Елиминисање међусобних трансакција; Трансферне цијене; МРС/МСФИ који су релевантни за консолидацију; Састављање консолидованих финансијских извјештаја; Циљеви и врсте специјалних биланса; Биланс оснивања; Биланс фузије; Биланс раздвајања; Биланс промјене правне форме; Стечајни биланс и биланс реорганизације; Биланс ликвидације; Биланс поравнања; Порески биланс.
Методе наставе и савладавање градива: Путем интерактивних предавања студенти ће усвојити знање и разумијевање, док ће способност анализе и рјешавања проблема постићу радом у групама, дискусијама и студијама случаја организованих на вјежбама.
Литература: Шкарић, К.; Спасић, Д. (2012). Специјални биланси. Београд: Економски факултет Београд;
Међународни стандарди финансијског извјештавања;
Научни и стручни радови објављени у зборницима радова и часописима Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: