Студији > Предмети
Ревизија јавно-приватног партнерства
др Душко ШЊЕГОТА,
Носилац предмета


Циљеви изучавања предмета су омогућавање студенту да испита исправност обављених трансакција јавно-приватног партнерства и изрази мишљење како би се дао кредибилитет финансијским извјештајима и стекло повјерење јавности у оправданост конкретног јавно-приватног партнерства. Један од циљева је савладавање вјештина којима ће студент прикупити потребан број доказа ради изражавања мишљења.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ЈРЈП И X 2+2 5

Наставници: др Новак КОНДИЋ, редовни професор
др Душко ШЊЕГОТА, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Исход учења је обезбјеђење способности студента, будућег ревизора, да разумије суштину ревизорске професије, да савлада вјештине прикупљања адекватних доказа за формирање увјерења о јавно-приватном партнерству и да изнесе своје мишљење; да усвоји етичке принципе и постигне властите врлине у послу, као што је интегритет, професионалност, независност и слично.
Садржај предмета: Општи циљеви ревизије јавно-приватног партнерства; Међународни стандарди и саопштења ревизије, увјеравања и етике; Поступци извођења ревизије појединачног јавно-приватног партнерства; Ревизија пројеката јавно-приватног партнерства; Ревизија алокације ризика и финансијских ризика; Ревизија процедуре набавке и избора приватног партнера; Симулација практичног извођења ревизије; Континуирано праћење измјена ревизорске регулативе; Ревизорски налази и извјештавање о јавно-приватном партнерству.
Методе наставе и савладавање градива: Настава ће се изводити у интеракцији наставника, сарадника и полазника у виду презентације градива, дискусије и практичних есеја.
Литература: Божић, Р.; Кондић, Н. (2012). Ревизија финансијских извјештаја – водич кроз практичну ревизију, треће, измијењено и допуњено издање. Бања Лука: Економски факултет и Финрар.
Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, пргледа, осталих увјеравања и сродних услуга. (2011). Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе.
IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође. (2012). Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе. Законска регулатива.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна назнака за предмет: