Студији > Предмети
Управљање пројектима у јавном сектору
др Драган МИКЕРЕВИЋ,
Носилац предмета


Сврха изучавања предмета је да се студентима омогући савладавање методолошког концепта управљања пројектима у јавном сектору, односно савладавање основних техника припреме, анализе, оцјене и извршења пројекта у јавном сектору. Основни циљ управљања пројектима у јавном сектору је остварење дефинисаних техничких перформанси и квалитета пројекта уз најмање трошкове и најкраће вријеме, а уколико то није могуће, циљ управљања је да се трошковна и временска прекорачења сведу на минимум.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ЈУПЈ И IX и X 2+2 5

Наставници: др Драган МИКЕРЕВИЋ, редовни професор
др Саша ВУЧЕНОВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка програма студенти ће бити у стању да објасне концепт управљања пројектима, да изврше друштвену и комерцијалну оцјену оправданости пројеката у јавном сектору, те да схвате управљање кључним процесима, средствима, квалитетом, људским ресурсима и пројектним ризицима. Поред тога, биће оспособљени да припреме економске дијелове студија изводљивости (оправданости) пројеката јавног сектора, да примјењују методе управљања пројектним ризицима по фазама животног циклуса пројекта у јавном сектору. Моћи ће да самостално или у тиму учествују у имплементирању пројектних активности према принципима пројектног циклуса, укључујући контролу и ревизију реализованих пројектних активности у јавном сектору.
Садржај предмета: Пројекти и пројектни менаџмент; Матоде и технике пројектног менаџмента; Планирање и буџетирање пројеката у јавном сектору; Инвестициони критеријуми за оцјену пројеката у јавном сектору; Анализа извора финансирања пројеката (буџетска средства, међународне институције, дужничке хартије од вриједности, јавно-приватно партнерство); Пројектна организација и управљање људским ресурсима у јавном сектору; Управљање квалитетом пројекта (трошкови, вријеме, циљеви); Управљање уговарањем у јавном сектору; Управљање процесима на пројектима јавног сектора; Управљање пројектним ризицима; Контрола и ревизија јавних пројеката.
Методе наставе и савладавање градива: Методологија рада са студентима заснива се на предавањима и вјежбама. На предавањима се теоријски анализирају проблеми, док се на вјежбама у интерактивној настави са студентима анализирају конкретни пројекти и случаји из праксе.
Литература: Микеревић, Д. (2005). Стратешки финансијски менаџмент. Економски факултет Бања Лука и Финрар;
Ђуричин, Д.; Лончар, Д. (2010). Менаџмент помоћу пројеката, треће издање. Београд. Економски факултет Београд;
Бендековић, Ј. (2007). Припрема и оцјена инвестицијских пројеката. Загреб. ФОИП библиотека;
Јовановић, П. (2010). Управљање пројектом, девето издање. Београд. Висока школа за пројектни менаџмент;
Водич кроз знање о управљању пројектима (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) (2011). Загреб. Мате д.о.о. Загреб;
Орсаг, С. (2002). Буџетирање капитала. Процјена инвестицијских пројеката. Загреб: Мас медиа.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: