Студији > Предмети
Интерна ревизија у јавном сектору
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Савладавање теоријских и методолошких основа, начела и принципа интерне ревизије у јавном сектору, уз разумијевање обухвата и структуре јавног сектора, разлика између дијела јавног сектора који обухвата буџетске кориснике и других сегмената којима припадају јавне компаније, дио јавних установа и других начела и принципа за успостављање функције интерне ревизије у јавном сектору, односа између интерне ревизије и интерне контроле, законског одређења ове области уз наглашавање разлика између правила која се односе на поједине сегменте јавног сектора, професионалних стандарда интерне ревизије, односа, сличности и разлика између интерне и екстерне ревизије, основних методолошких принципа за провођење интерне ревизије, укључујући и фазу извјештавања.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ЈИРЈ О X 2+2 5

Наставници: др Новак КОНДИЋ, редовни професор
др Душко ШЊЕГОТА, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Током проучавања предвиђеног градива студенти треба да стекну неопходна знања и вјештине за разумијевање наставног градива утврђеног путем постављених циљева изучавања предмета, а посебно основних принципа на којима почива актуелна законска и професионална регулатива у предметној области у Републици Српској, основних методолошких принципа за организацију функције интерне ревизије и провођење конкретних ревизија, значаја којег ефикасна и ефективна функција интерне ревизије има за функцију екстерне ревизије, утицаја ефикасне и ефективне интерне ревизије на квалитет система управљања јавним средствима и јавне финансије уопште.
Садржај предмета: Садржај предмета чине основне тематске цјелине: Увод у интерну ревизију (укључујући законски и професионални оквир за успостављање функције интерне ревизије); Процјена ревизорског ризика и врсте интерне ревизије; Ревизорска методологија и процес интерне ревизије (од планирања до извјештавања); Постревизионе активности, с посебним акцентом на коришћењу резултата интерне ревизије и надзору (контроли) над цјелокупним процесом интерне ревизије.
Методе наставе и савладавање градива: Студентима се на предавањима преносе актуелна теоријска знања из предметне области уз коришћење презентација у power point-у. Вјежбе се проводе путем израде конкретних есеја, разматрања ревизорских проблема, примјера ревизорских извјештаја и слично. Израда и излагање семинарског рада врши се уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Ђурасовић, В. (2007). Интерна контрола и интерна ревизија. Бања Лука: СРРРС;
Кулина, Д. (2012). Државна ревизија. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Центар за издавачку дјелатност;
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: