Студији > Предмети
Трезорско пословање и напредно финансијско извјештавање
др Јелена ПОЉАШЕВИЋ,
Носилац предмета


Упознати студенте са специфичностима финасијског извјештавања у извјештајним ентитетима који припадају сектору опште државе. Идентификовати и научити презентовати догађаје и трансакције у скалду са МРС за ЈС и у складу са статистичким системима као што су GFS, SNA и ЕSА, који су основ за оцјену успјешности рада дотичне држaве. Указати на бројне нефинансијске извјештаје који употпуњују финансијске – све у циљу стварања комплетне слике о јавном сектору дотичне земље.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ЈТПН О X 2+2 5

Наставници: др Јелена ПОЉАШЕВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Завршетком програма студент ће постићи слиједеће компетенције: разумјеће разлике и сличности између финансијског и буџетског извјештавања те између финансијских и нефинансијских извјештаја у јавном сектору; савладаће специфичности извјештавања у ентитетима јавног сектора према МРС за ЈС, те извјештавање државе према методологији Међународног монетарног фонда.
Садржај предмета: Институционално одређење јавног сектора и сектора опште државе; Специфичности у извјешавању јавног сектора; Признавање и вредновање имовине у јавном сектору; Признавање и вредновање обавеза у јавном сектору; Признавање и вредновање прихода у јавном сектору; Признавање и вредновање расхода у јавном сектору; Финансијски извјештаји опште сврхе; Консолидација финансијсих извјештаја на нивоу општег сектора државе и јавног сектора; Упознавање са Статистиком владиних финансија (GFS); Идентификовање трансакција и остали економски токови према GFS 2001; Вредновање имовине и обавеза према GFS; Вредновање прихода и расхода према GFS; Извјештаји према GFS, SNA i ESA; Израчунавање дефицита/суфицита државе; Остали финанијски и нефинансијски извјештаји ентитета у јавном сектору.
Методе наставе и савладавање градива: Путем интерактивних предавања студенти ће усвојити знање и разумијевање, док ће способност анализе и рјешавања проблема постићи у раду у групама и студијама случаја организованих на вјежбама.
Литература: Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор. (2009). Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске; Governmental financial statistics manual. (2001). IMF.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: