Студији > Предмети
Ревизија учинка
др Душко ШЊЕГОТА,
Носилац предмета


Савладавање теоријских и методолошких основа, начела и принципа за ревизију учинка у јавном сектору, уз разумијевање: обухвата и структуре јавног сектора, разлика између дијела јавног сектора који обухвата буџетске кориснике и других сегмената којима припадају јавне компаније, дио јавних установа и других начела и принципа за успостављање ревизије учинка у јавном сектору, односа између ревизије учинка и других видова ревизија за које су задужене врховне ревизорске институције (ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености), законског одређења ове области, професионалних стандарда за ревизију учинка, основних методолошких принципа на којима почива ревизија учинка, укључујући и фазе израде предстудије, организовање фокус групе, извјештавање и слично.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ЈРУЧ О IX 2+2 7

Наставници: др Бранко КРСМАНОВИЋ, редовни професор
др Душко ШЊЕГОТА, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Током проучавања предвиђеног градива студенти треба да стекну неопходна знања и вјештине за разумијевање наставног градива утврђеног у оквиру постављених циљева изучавања предмета, а посебно основних принципа на којима почива актуелна законска и професионална регулатива у предметној области у Републици Српској, основних методолошких принципа за провођење ревизије учинка, значаја ревизије учинка на економичност, ефикасност и ефективност система управљања јавним средствима и јавних финансија уопште.
Садржај предмета: Садржај предмета чине основне тематске цјелине: Увод у ревизију учинка; Концепт 3Е (економичност, ефикасност и ефективност); Ревизорска методологија и процес ревизије учинка (од дефинисања ревизорског проблема до извјештавања); Постревизионе активности, са посебним освртом на коришћење резултата ревизије учинка и надзор над спровођењем ревизорских препорука.
Методе наставе и савладавање градива: На предавањима се студентима преносе актуелна теоријска знања из предметне области уз коришћење презентација у power point-у. Вјежбе се проводе путем израде конкретних есеја, разматрања ревизорских проблема, примјера ревизорских извјештаја и слично. Израда и излагање семинарског рада врши се уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова. Студенти се редовно подстичу на активан однос према предавањима и вјежбама, односно проактивно праћење и савладавање наставног градива за вријеме предавања и вјежби, на учешће на консултацијама, као и на самосталан рад.
Литература: INTOSAI – ISSAI оквир међународних ревизорских стандарда;
Ћеркета-Јагодић, С. (2011). Ревизија учинка – 3''Е'' ревизија рада јавног сектора. Бања Лука: Бина;
Извјештаји о проведеним ревизијама учинка Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: