Студији > Предмети
Ревизија финансијских извјештаја у јавном сектору
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Сврха предмета је омогућавање да студент изрази мишљење да ли су финансијски извјештаји у свим битним аспектима сачињени у складу са утврђеним оквиром финансијског извјештавања. Један од циљева је савладавање вјештина којима ће студент прикупити потребан број доказа ради изражавања мишљења о финансијским извјештајима у јавном сектору.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ЈРФИ О IX 2+2 7

Наставници: др Новак КОНДИЋ, редовни професор
др Радомир БОЖИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Исход учења треба да обезбиједи способност студента, будућег јавног ревизора, да схвати суштину ревизорске професије, да савлада вјештине прикупљања адекватних доказа за формирање увјерења о финансијским извјештајима и да на тај начин изнесе сопствено мишљење; да усвоји етичке принципе и постигне властите врлине у послу, као што је интегритет, професионалност, независност и слично.
Садржај предмета: Општи циљеви ревизије финансијских извјештаја у јавном сектору; Међународни стандарди и саопштења ревизије, увјеравања и етике; Поступци извођења ревизије финансијских извјештаја у јавном сектору; Професионалне претпоставке за стицање лиценце за рад ревизора; Интерна контрола; Интерна ревизија у јавном сектору; Приступ криминалним радњама; Примјена закона и других прописа у обављању ревизије; Симулација практичног извођења ревизије у јавном сектору; Континуирано праћење измјена ревизорске регулативе.
Методе наставе и савладавање градива: Настава ће се изводити у интеракцији наставника, сарадника и полазника у виду презентације градива, дискусије и практичних есеја.
Литература: Божић, Р.; Кондић, Н. (2012). Ревизија финансијских извјештаја – водич кроз практичну ревизију, треће, измијењено и допуњено издање. Бања Лука: Економски факултет и Финрар;
Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих увјеравања и сродних услуга. (2011); Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе.
IFAC-об Етички кодекс за професионалне рачуновође. (2012). Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе; Законска регулатива.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: