Студији > Предмети
Финансирање јавног сектора
др Драган МИКЕРЕВИЋ,
Носилац предмета


Стицање и овладавање знањима како би се стекао кохерентан став о државној потрошњи и опорезивању.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ЈФЈС О IX 2+2 7

Наставници: др Драган МИКЕРЕВИЋ, редовни професор
др Јелена ПОЉАШЕВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Садржај предмета је усмјерен на то да се уоче корелације између економске анализе и текућих политичких питања гдје ће студенти спознати потребе реформских приједлога код социјалног осигурања, социјалне заштите и јавног добра.
Садржај предмета: Јавне финансије и идеологија; Поглед на државу и величина државног сектора; Економија благостања; Неуспјех тржишта; Јавно добро и рјешавање дилеме јавно или приватно; Обезбјеђење добара; Анализа трошкова и користи; Специфичности тржишта здравствене заштите, пензијског осигурања и образовања; Програми расхода намијењени сиромашнима; опорезивање грађана и порез на добит предузећа; Финансирање дефицита буџета.
Методе наставе и савладавање градива: Студентима се на предавањима преносе актуелна теоријска сазнања из предметне области уз коришћење презентација у power point-у. Вјежбе се проводе израдом конкретних есеја, разматрањем ревизорских проблема, примјерима ревизорских извјештаја и слично. Израда и излагање семинарског рада врши се уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова. Студенти се редовно подстичу на активан однос према предавањима и вјежбама, односно проактивно праћење и савладавање наставног градива за вријеме предавања и вјежби, на учешће у консултацијама, као и на самосталан рад.
Литература: Rosen, H. S.; Gayer, T. (2009). Jaвнe финaнсиje. Бeoгрaд: Eкoнoмски фaкултeт (пoглaвљa: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19. и 20);
Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomija javnog sektora. Бeoгрaд: Eкoнoмски фaкултeт (пoглaвљa: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 16. и 18).
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: