Студији > Предмети
Квалитет и конкурентностЦиљ предмета је да студент овлада теоријом квалитета и теоријом конкурентности, те да схвати да је квалитет конкурентна предност за развој привреде и друштва.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ПККО И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент треба да разумије основне елементе теорије квалитета и конкурентности. Он стиче јасну представу о систему квалитета и способности предузећа и земље да у слободним и равноправним тржишним условима производи квалитетну робу и услуге које пролазе тест међународног тржишта уз истовремено повећање профита предузећа, те задржавање и повећање реалног дохотка становништва. Студент је оспособљен да дефинише пословну стратегију предузећа засновану на квалитету као конкурентској предности.
Садржај предмета: Теорија квалитета: Историјски развој и концепти квалитета; Карактеристике квалитета; Оцјењивање квалитета; Дефинисање квалитета; Квалитет концепције; Квалитет конструкције; Квалитет израде; Квалитет са гледишта тржишта; Квалитет са гледишта друштва; Поступци за испитивање квалитета; Оцјењивање квалитета; Модел економског квалитета; Трошкови квалитета; Теорија конкурентности: концепти и дефиниције конкурентности; Циљеви конкурентности; Микроекономски и макроекономски аспект конкурентности; Портеров дијаграм; Економије према степену конкурентности; Макроекономске политике у функцији конкурентности; Показатељи конкурентности: микроекономски и макроекономски показатељи; Проблеми у мјерењу конкурентности; Квалитет и макроекономски аспекти конкурентности: системи управљања квалитетом у међународном пословању; Усаглашавање квалитета са стандардима Европске уније; Макроекономски аспекти квалитета мјерени степеном "цертификованости"; Квалитет и процес индустријализације; Kвалитет и микроекономски аспекти конкурентности: квалитет и тржишне структуре; Квалитет и теорије предузећа; Управљање квалитетом и пословном процесима; TQM и пословна изврсност.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Илустрације и вјежбе. Поред примјера о којима ће се дискутовати, на часовима ће се рјешавати проблемски задаци којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме. Дискусија случајева из праксе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Основна литература:
Тодоровић, З. (2009). Управљање квалитетом. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Додатна литература:
Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: