Студији > Предмети
Управљачко рачуноводство
др Предраг ГАЈИЋ,
Носилац предмета


Предмет има за циљ упознавање студената с активностима рачуноводства у припреми финансијских и нефинансијских информација за потребе менаџмента у поступцима доношења пословних одлука и управљачке контроле (у фазама планирања, организовања, контроле, комуникације и мотивације).
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14УРА О III 4+3 8

Наставници: др Предраг ГАЈИЋ, доцент
Бобана ЧЕГАР, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: Финансијско рачуноводство
Исходи учења (стечена знања): Након успјешног савладавања предмета студент треба да разумије: подјелу рачуноводства на финансијско рачуноводство, рачуноводство трошкова и управљачко рачуноводство, њихову повезаност и информационе циљеве; улоге управљачког рачуноводства у припреми информација за потребе менаџмента, као и значај ланца вриједности и ланца добављача. Студент ће бити оспособљен да анализира кључне факторе успјеха са становишта менаџмента и управљачког рачуноводства, нарочито различите концепте трошкова и њихове подјеле.
Садржај предмета: Задаци и улоге рачуновође у организацији; Различите подјеле трошкова за различите управљачке сврхе; Увод у обрачун трошкова; Обрачун трошкова у појединачној производњи,(обрачун по радном налогу (посла, наруџбе); Обрачун трошкова по активностима; Обрачун трошкова у масовној производњи (обрачун по процесима); Обрачун трошкова у куплованој производњи; Општи трошкови и алокација секундарних трошкова; Рачуноводствено планирање (буџетирање) и обрачун стандардних трошкова; главни буџет и рачуноводство одговорности; флексибилни буџет и управљачка контрола трошкова и прихода; Рачуноводствени извјештаји са различитим врстама анализа одступања; Процес доношења одлука; Релевантне вриједности за одлучивање и различите врсте одлука; Анализа односа трошак–обим–профит (СУР анализа); Одлуке о продајним цијенама и управљање трошковима.
Методе наставе и савладавање градива: Савладавање градива и усвајање одговарајућих знања обезбјеђује се кориштењем сљедећих наставних метода: предавања, вјежбе, менторство у току узраде семинарских радова и консултација уз активно учешће студената у свим фазама наставног процеса, обраћајући пажњу на самосталност студената у примјени усвојених знања при анализи и тумачењу различитих примјера.
Литература: Horngren, T.; Charles, F. G.; Strikant, D. M. (2000). Cost Accounting a Managerial Emphasis. Prentice Hall International, INC. (у преводу: Основе трошковног рачуноводства – управљачки аспект, Удружење/удруга рачуновођа и ревизора, ФБиХ и Удруга рачуновођа и финанцијских дјелатника Херцег-Босне);
Родић, Ј.; Раковачки–Тубић, С. (2010). Рачуноводство трошкова и учинака и рачуноводство сегмената пословања. Бања Лука: Финрар, Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Стевановић, Н.; Малинић, Д.; Милићевић, В. (2012). Управљачко рачуноводство. Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: