Студији > Предмети
Међународно банкарствоСврха изучавања предмета је да се студенти упознају са кључним аспектима међународног банкарства, његовим субјектима и факторима развоја, међународним финансијским и развојним институцијама, затим факторима ризика у пословању и моделима управљања и заштите, као и основама и значајем регулације у међународном банкарском пословању.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ММБА И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент је оспособљен за успјешно укључивање у све аспекте међународног банкарског пословања и у практичном и у истраживачком смислу. Оспособљен је да, у одређеној улози, успјешно контролише потенцијалне ризике у области међународног банкарства и да ефикасно реагује у циљу остварења добити и заштите од ризика примјеном савремених метода управљања банком која дјелује на интернационалном нивоу у домену општеприхваћених регулаторних оквира и контролних механизама. Студент стиче јасну теоријску основу неопходну за успјешно праћење савремених међународних финансијских токова и оспособљен је за успјешно укључивање у међународне истраживачке пројекте, запошљавање и даље усавршавање у области међународног банкарства.
Садржај предмета: Облици међународног кретања капитала; Могућности прибављања средстава иноакумулације; Међународно глобално политичко, економско и регулаторно окружење; Карактеристике савременог глобалног банкарског и финансијског тржишта; Међународне финансијске и развојне институције (појам, преглед институција, карактеристике, значај); Европски монетарни систем са Европском централном банком; Интерни и екстерни фактори утицаја на развој међународног банкарства (универзализација и концентрација у банкарству, интернационализација и глобализација); Међународни кореспондентски и контокорентни односи банака; Организациони облици овлаштених банака на финансијском тржишту; Међународно банкарско пословање; Девизно тржиште, трансакције и девизни курсеви; Основе девизног пословања банака; Интервенције централних банака на девизном тржишту; Међународни платни системи, Инструменти међународног платног промета и обезбјеђења наплате; Извозно финансирање; Послови међународног форфетинга и међународног факторинга; Међународни лизинг; Форме наступа банака на међународном банкарском тржишту (фузија, аквизиција и други облици концентације); Међународни стандарди супервизије банкарског и финансијског сектора у међународном банкарству; Основе европске регулативе; Посљедице дерегулације у погледу конкуренције, финансијских иновација и пораста моралног хазарда; Ризици у међународном банкарском пословању, модели управљања и инструменти заштите.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања еминентних домаћих и гостујућих професора, дискусије и анализе случајева, израда и одбрана приступних радова и консултације.
Литература: Башић, Д. (2012). Савремено банкарство. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет;
Бјелица, В. (2001). Банкарство. Нови Сад: Stylos;
Mishkin, F. S. (2010). Економија новца, банкарства и финанцијских тржишта, VIII издање. Загреб: Мате; Плакаловић, Н.;
Алихоџић, А. (2013). Савремено управљање финансијама: са примјеном у MC Excel-у, Београд: Институт економских наука;
Rose, S. P; Hudgins, C. S. (2005). Банкарски менаџмент и финансијске услуге. Београд: Дата статус;
Ченић Јотановић, Г. (2010). Међународни економски односи, Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: