Студији > Предмети
Глобализација и транзициони процеси
др Васиљ ЖАРКОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је да студентима пружи потребна знања из области глобализације свјетске привреде и транзиционих процеса кроз које пролазе земље Централне и Источне Европе. Глобализација као нови поглед на свијет поприма растућу повезаност, интеграцију и међузависност земаља свијета у економском, социјалном, технолошком, политичком и културном смислу. Економску димензију глобализације чини интензиван процес интеграције трговинских и финансијских токова и нешто спорији процес интеграције тржишта рада. Глобализација је допринијела прогресу многих земаља и људи да живе далеко боље него раније. Нажалост, за многе земље у развоју глобализација није донијела очекиване економске користи. Транзиција земаља Централне и Источне Европе ка тржишној економији и демократском друштву дио су глобалних процеса. Када је транзиција започела у раним деведесетим годинама прошлога вијека, са собом је носила велике изазове и наде; међутим, велика очекивања и наде у брз економски процват изневјерили су већину земаља у транзицији.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14МГТП О IX 2+2 7

Наставници: др Васиљ ЖАРКОВИЋ, ванредни професор
др Славиша КОВАЧЕВИЋ, ванредни професор
др Стево ПУЦАР, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Упознавање глобалних кретања у свјетској привреди омогућава студентима да стекну знања која ће им омогућити лакше и брже уклапање у савремене свјетске токове. Од кључног значаја је за младе људе да упознају савремене међународне економске токове и да у својим будућим активностима препознају прави пут који их води ка успјеху.
Садржај предмета: Кључне тематске области које обухвата предмет су: појам и димензије глобализације; глобализација робних и финансијских токова и тржишта рада; утицај глобализације на развој земаља у развоју; глобализација – аргументи за и аргументи против; транзиција земаља Централне и Источне Европе – путеви и резултати; искуства транзиције Народне Републике Кине и Индије.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, дискусије, семинарски радови, анализе случајева и консултације. Током предавања анализираће се бројна питања и проблеми из области глобализације свјетске привреде и транзиционих процеса, уз активну улогу студената да слободно износе своја виђења и мишљења.
Литература: Штиглиц, Е. Џ. (2004). Противрјечности глобализације. Београд: СМБ-х;
Стегер, Б. М. (2007). Глобализација. Сарајево: Шахинпашић;
Гиденс, Е. (2009). Европа у глобалном добу. Београд: Клио;
Мохамад, М. (2002). Глобализација и нове реалности. Сарајево: Љиљан;
Пелевић, Б.; Вучковић, В. (2008). Међународна економија. Београд: Економски факултет;
Церовић, Б. (2010). Транзиција – замисли и остварења. Београд: Економски факултет;
Жарковић, В. (2012). Приватизација у Централној и Источној Европи. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: