Студији > Предмети
Међународни маркетингЦиљ изучавања предмета је да студенти савладају основе међународног маркетинга и да науче технике међународног маркетиншког истраживања те схвате значај наступа предузећа на међународном тржишту. Студенти се упознају и са обиљежјима и специфичностима употребе инструмената маркетиншког микса на међународном тржишту.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14МММА О X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити у могућности да: опише појам међународног маркетинга и направи разлику између међународног маркетинга и међународне трговине, наведе и објасни поступке формалног и неформалног истраживања међународног тржишта, објасни факторе међународног маркетиншког окружења, разврста критеријуме и претпоставке за сегментацију међународног тржишта, објасни елементе маркетиншког микса на међународном тржишту, објасни предности и недостатке трију основних варијанти наступа на иностраном тржишту (извоз, заједничка улагања, директне инвестиције), те креира и управља маркетиншким програмом на међународном тржишту.
Садржај предмета: Појам и основне карактеристике међународног маркетинга; Међународно маркетиншко окружење; Аспекти истраживања међународног тржишта; Сегментација међународног тржишта; Политике инструмената међународног маркетиншког микса (производ, цијена, дистрибуција, промоција); Основне варијанте наступа предузећа у иностраној средини (извоз, заједничка улагања, директне инвестиције); Дефинисање међународног маркетиншког програма (избор стратегије); Управљање међународним маркетиншким програмом (организација, кадрови, финансирање).
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, семинарска настава која обухвата израду и презентацију радова, групне презентације и дискусије у вези са задатом темом.
Литература: Ракита, Б. (2008). Међународни маркетинг. Београд: Економски факултет;
Костић, М. (2010). Међународни маркетинг. Београд: Факултет организационих наука;
Cateora, Ph. (2002). International Marketing. Mc Graw Hill.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: