Студији > Предмети
Пословно право
др Ненад БАРОШ,
Носилац предмета


Циљ изучавања Пословног права јесте да студенти економије савладају основне принципе и начела функционисања правног система код нас. Поред наведеног, изучавањем овог предмета студенти стичу неопходно знање из области права којим се регулише настанак, пословање и рад привредних друштава. Ту се првенствено мисли на статусни дио функционисања привредних друштава (оснивање, органи друштва, статусне промјене, итд.), али и на уговоре робног промета који су заступљени у свакодневној пословној пракси. Поред тога, предмет омогућава студентима да науче основе берзанског пословања, појам и функцију хартија од вриједности, начин рјешавања спорова између привредних друштава путем арбитраже те правне аспекте обављања банкарских послова.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14ППР О II 3+1 6

Наставници: др Ненад БАРОШ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Изучавањем предмета студeнт ће стећи основна знања о начину функционисања и основним принципим и начелима правног система једне државе, основама појединих грана права као што су грађанско, облигационо и стварно право. Студент ће стећи шире знање из области правног уређења привредног система и начина функционисања привредних друштава као основних јединица привредног система сваке државе.
Садржај предмета: У првом дијелу градива изучавају се основни појмови о држави и праву, развој уставности, стварање права те основе из бласти уставног, грађанског, стварног, облигационог, ауторског права и права индустријске својине. Други дио градива је резервисан за стицање знања из области статусног дијела права привредних друштава, корпоративног и уговорног права, хартија од вриједности, банкарских послова те арбитраже као начина рјешавања спорова између привредних друштава.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Вјежбе, на којиме ће се уз обиље конкретних примјера из праксе студентима покушати предочити реалне животне ситуације у циљу бољег разумијевања и савладавања градива. Консултације и семинарски радови који ће према потреби бити излагани пред другим студентима.
Литература: Касагић, Р. (2009). Основи права и пословно право. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: