Студији > Предмети
Интеграција и регионализација свјетске привреде
др Горан ПОПОВИЋ,
Носилац предмета


Сврха изучавања предмета је да студенти савладају основе и принципе савремених токова у свјетској привреди како би се схватила улога интегративних процеса и њихов утицај на економска кретања у свијету. Знање стечено на овом предмету употпуњује се знањем стеченим на другим сродним предметима на смјеру Међународна економија.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14МИРС О X 2+2 5

Наставници: др Горан ПОПОВИЋ, редовни професор
др Миленко КРАЈИШНИК, ванредни професор
др Јелена ТРИВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент добија јасна сазнања и представу о интегративним процесима у свијету и њиховом утицају на робне и финансијске токове. Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити у могућности да се упозна с теоријама регионалних интеграција, да опише различите регионалне интергације и њихов утицај на свјетску размјену, моћи ће да схвати економске предности и значај регионалне сарадње, да наведе и објасни теорије глобализације, те основне економске тенденције у глобалним оквирима, да се детаљно упозна са глобалном позицијом Европске уније и Сједињених Америчких Држава. Коначно, успјешно ће сагледати утицај свјетских економских криза на интеграционе процесе и планове стварања будућих регионалних интеграција.
Садржај предмета: Регионалне економске интеграције: теорије, мотиви и ефекти, институционални облици међународних интеграција; Карактеристике и тенденције у свјетској привреди, карактеристике, глобални процеси, актуелни изазови; Интеграција робних токова; Развој међународне трговине и утицај интеграција на међународну трговину; Развој и интеграција финансијских токова; Карактеристике међународних токова капитала; Интеграција тржишта рада – кретање радне снаге, конкурентност појединих региона; Улога транснационалних компанија у интеграцији свјетске привреде, облици ТНК, начин пословања и дјеловање на интегративне процесе; Европска унија као регионални и глобални актер. Најзначајније регионалне интеграције у свијету.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, семинарска настава, која обухвата израду и презентацију радова, групне презентације и дискусије у вези са задатом темом.
Литература: Кругман, П.; Обстфелд, М. (2008). Међународна економија, теорија и политика. Београд: Дата статус;
Јовановић, М. (2006). Европске економске интеграције. Београд: ЦИД;
Вукмирица, В. (2012). Економика и савремени економски системи. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: