Студији > Предмети
Право Европске унијеЦиљ изучавања предмета је упознавање студената с функционисањем институција Европске уније, начинима доношења одлука и њиховој имплементацији, начину успостављања заједничког и унутрашњег тржишта и са основним правним аспектима неких заједничких политика Европске уније.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14МПЕУ И IX и X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент стиче основна знања о одлучивању и функционисању правног система Европске уније и начину успоствљања и функционисања заједничког и унутрашњег тржишта, као и о неким заједничким политикама (политика конкуренције, заједничка аграрна политика и др.). Студент се оспособљава за проналажење и основно тумачења правних аката Европске уније који се, прије свега, односе на функционисање економског система и појединих економских сектора и области, те за могућност њиховог коришћења.
Садржај предмета: Увод: Настанак, циљеви и развој Европске уније, уставни и институционални оквир дјеловања Европске уније (елементи уставног оквира и институције); Појам и извори права у Европској унији; Однос права Европске уније и националних права држава чланица; Право унутрашњег тржишта, начела слободе кретања капитала, робе и услуга; Заједничка трговинска политика Европске уније; Правни аспекти заједничке пољопривредне политике Европске уније; Општа питања права конкуренције; Спровођење права конкуренције; Облици повреде права конкуренције: рестриктивни споразуми, злоупотреба доминантног положаја; спајање и преузимање предузећа; Спољни односи Европске уније: Услови приступања и правни аспекти споразума о придруживању; Односи Европске уније и држава западног Балкана.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања; вјежбе; израда семинарских радова.
Литература: Вукадиновић, Р., (2012). Увод у институције и право Европске уније, пето издање. Крагујевац;
Касагић, Р. (2005). Право Европске уније. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Поповић, Г. (2008). Економија Европске уније – макроекономски аспекти и заједничке политике. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: