Студији > Предмети
Међународни монетарни систем
др Никола ШПИРИЋ,
Носилац предмета


Сврха изучавања предмета је да се студенти упознају с међународним монетарним системом, његовим субјектима и развојем, механизмима координације, улогом Међународног монетарног фонда, улогом банке за међународне обрачуне и поравнања и активностима осталих међународних финансијских и развојних организација, основама Европске монетарне уније (ЕЦБ, аспекти регулативе и дјеловања) и осталим актерима међународног финансирања.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14МММС И IX и X 2+2 5

Наставници: др Никола ШПИРИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент је оспособљен да успјешно прати трансформације међународног монетарног система и њихов утицај на кључне економске и финансијске токове. Оспособљен је да успјешно контролише потенцијалне ризике међународног карактера и ефикасно реагује у циљу квалитетног управљања пословним субјектима у глобалном међународном амбијенту савременим методама управљања у домену општих регулаторних оквира и контролних механизама. Студент стиче јасну теоријску основу неопходну за успјешно праћење савремених међународних финансијских токова и оспособљен је за успјешно укључивање у међународне истраживачке пројекте, запошљавање и даље усавршавање у области међународне економије.
Садржај предмета: Међународни монетарни систем – појам, карактеристике и фактори утицаја; Историјски преглед развоја монетарних система; Историја модерног глобалног монетарног поретка (успостављање међународног златног стандарда, период између два свјетска рата, Брентонвудски споразум, "Оживљавање Брентонвудског система" 2003. године), Основне институције међународног монетарног система (ММФ, BIS и Европски монетарни систем са Европском централном банком); Међународне финансијске и развојне институције (појам, преглед институција, карактеристике, значај); Париски и Лондонски клуб повјерилаца; Међународно глобално политичко, економско, регулаторно и правно окружење; Међународно банкарско пословање, Девизно тржиште, трансакције и девизни курсеви; Интервенције на девизном тржишту; Платни биланс као мјера међународних финансијских трансакција; Међународни платни системи; Улога и значај регулативе у детерминисању и трансформацији међународног монетарног система; Ширење Европске уније и импликације на трансформацију међународног монетарног система; Ризици у међународном монетарном систему.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања еминентних домаћих и гостујућих професора, дискусије и анализе случајева, израда и одбрана приступних радова и консултације.
Литература: Јовановић Гавриловић, П. (1994). Међународно пословно финансирање. Београд: Економски факултет;
Ковач, О. (2003). Међународне финансије. Београд: Економски факултет;
Mishkin, F. S. (2010). Економија новца, банкарства и финанцијских тржишта, VIII издање. Загреб: Мате;
Ченић Јотановић, Г. (2010). Међународни економски односи, Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: