Студији > Предмети
Међународне финансије
др Васиљ ЖАРКОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је да студентима пружи шира сазнања из области међународних финансија. У протеклих неколико деценија, међународне финансије су забиљежиле брз, а у одређеним периодима и веома буран развој. Велике финансијске и валутне кризе током прошлог и почетком овог вијека скренуле су пажњу на проблеме којима се баве међународне финансије. Комплексни односи у међународним финансијама, услед континуираног развоја, финансијске глобализације и финансијске интеграције националних економија, постављају нове задатке и захтјеве пред економску теорију, која треба да да одговоре на различите изазове и кризе са којима се свијет суочава.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И IX 2+2 6

Наставници: др Васиљ ЖАРКОВИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Стицање сазнања из области међународних финансија и оспособљавање студената за разумијевање савремених кретања у међународним финансијама.
Садржај предмета: Кључне тематске области које обухвата предмет међународне финансије су: девизни курс и девизно тржиште; фактори који детерминишу ниво девизних курсева; фиксни девизни курсеви и девизне интервенције; макроекономска политика у условима флуктуирајућих девизних курсева; платни биланс; међународни монетарни систем; Европска монетарна унија; међународно тржиште капитала; валутне кризе и шпекулативни напади; проблеми међународне задужености и дужничке кризе; Економске реформе 90-тих; земље у развоју- раст кризе и реформе.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе и консултације.
Литература: Ковач, О. (2004). Међународне финансије. Београд: Економски факултет; Миљковић, Д. (2008). Међународне финансије. Београд: Економски факултет; Јовановић Гавриловић, П. (2008). Међународно пословно финансирање. Београд: Економски факултет; Пелевић, Б.; Вучковић, В. (2007). Међународна економија. Београд: Економски факултет; Krugman, P.; Obstfeld, M. (2009). Међународна економија. Загреб: Мате; Mishkin, F.; Eakins, S. (2005). Финансијска тржишта и институције. Загреб: Мате
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна назнака за предмет: