Студији > Предмети
Корпоративно управљање
др Здравко ТОДОРОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је објашњење релевантних аспеката корпоративног управљања, да се прикаже и анализира концептуални оквир за разматрање корпоративног управљања и да се сагледају основни проблеми у научном и стручном приступу корпоративном управљању, као и анализа стања и праксе корпоративног управљања у домаћим предузећима.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14МКУП И IX или X 2+2 5

Наставници: др Здравко ТОДОРОВИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент треба да стекне релевантна теоријска и практична знања из области корпоративног управљања неопходна за разумијевање и истраживање комплексних релација између инвеститора, менаџера и осталих заинтересованих страна. Студент је оспособљен да дефинише пословну стратегију предузећа засновану на OECD принципима корпоративног управљања.
Садржај предмета: Појам корпорације, проблем принципал-агент; Појам, теоријски приступи и механизми корпоративног управљања уз осврт на OECD принципе и ЕУ директиве и препоруке; Акционарско друштво: троугао власника, надзорног и управног одбора; Надзорни одбор као кључни орган контроле и стратешког управљања; Скупштина акционара; Отворени и затворени системи корпоративног управљања: њемачки и англо-амерички систем корпоративног управљања, примјер из регије; Корпоративно управљање и тржиште капитала; Објављивање и транспарентност извјештавања; Оцјењивање стања уведености и примјене корпоративног управљања; Корпоративно управљање у транзицијским земљама уз посебан осврт на посљедице приватизације на акционарску структуру и културу; Корпоративна друштвена одговорност и корпоративно управљање; Етика и корпоративно управљање; Конвергенција система корпоративног управљања и најбоље праксе.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Илустрације и вјежбе. Поред примјера о којима ће се дискутовати, на часовима ће се рјешавати проблемски задаци којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме. Дискусија случајева из праксе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Тодоровић, З.; Бабић М. (2008). Корпоративно управљање као фактор убрзаног развоја привреде. Бања Лука: Атлантик;
Лојпур, А.; Лакићевић, М. (2009). Корпорацијско управљање у теорији и пракси приватизације, допуњено издање. Подгорица: Економски факултет;
Међународна финансијска корпорација (IFC) (2009). Приручник из корпоративног управљања за фирме у Босни и Херцеговини;
Типурић, Д. (2008). Корпоративно управљање. Загреб: Синергија; Међународна финансијска корпорација (IFC) (2009). Приручник за управљање породичним фирмама (бх. издање).
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: