Студији > Предмети
Макроекономија отворене привреде
др Рајко ТОМАШ,
Носилац предмета


Макроекономија представља „азбуку“ економије. Изучава основне економске законитости, начин функционисања економије, основне економске политике и њихов утицај на остваривање основних макроекономских циљева. Сврха овог наставног предмета је да након упознавања са захтјевном и комплексном материјом на основним студијама студенти приступе изучавању макроекономије на вишем нивоу уз примјену економетријске анализе.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ММОП О IX 2+2 7

Наставници: др Горан ПОПОВИЋ, редовни професор
др Рајко ТОМАШ, редовни професор
др Срђан АМИЏИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Макроекономија представља веома комплексно подручје теорије, науке и праксе. Основни исход изучавања ове научне дисциплине је да студенти након савладавања ове веома захтјевне и комплексне материје могу лакше и брже разумјети свеобухватну анализу савремених макроекономских питања и проблема, чији је значај већи него икада раније. Након стицања детаљног знања на основним студијама о основним економским законитостима, начину функционисања економије, основним економским политикама и њиховом утицају на остваривање основних макроекономских циљева, макроекономија се на мастер студијама изучава на вишем нивоу, која поред теоријског знања, захтијева и примјену економетријске анализе.
Садржај предмета: Макроекономски биланси; Основе привредног раста; Тржиште рада и незапосленост; Интертемпорално буџетско ограничење; Потрошња и инвестиције; Реални девизни курс; Новац и тражња за новцем; Равнотежа на тржишту новца у кратком и у дугом року; Понуда новца и монетарна политика; Циљеви, таргети и инструменти монетарне политике; Аутпут, запосленост и цијене; Робно тржиште и IS крива; Тржиште новца и LM крива; Тејлорово правило и TR крива; Макроекономска равнотежа са фиксним и флексибилним цијенама; Агрегатна тражња и агрегатна понуда; Аутпут и каматна стопа при фиксном и при флексибилном девизном курсу; Агрегатна понуда и инфлација; Агрегатна тражња и агрегатна понуда у режиму фиксног и флексибилног девизног курса; Шокови понуде и шокови тражње; Привредни циклуси; Фискална политика; Политике управљања тражњом; Економија понуде; Финансијско тржиште и макроекономија; Детерминанте девизног курса у кратком року; Конструкција међународног монетарног система; Девизне кризе; Избор режима девизног курса; Циљеви централне банке; Инфлација у макроекономским школама; Управљање централном банком; Независност централне банке; Транспарентност, комуникација и одговорност централне банке; Функције централне банке; Управљање девизним резервама; Узроци и рјешавање банкарских криза; Цјеновни мјехурићи; Истраживање у централним банкама; Кључне макроекономске релације; Инструменти монетарне политике; Карактеристике савремене монетарне политике; Замка ликвидности; Стандардни модел временске неконзистентности; Режими монетарне политике; Нова класична макроекономија и конзистентност економске (монетарне) политике; Интермедијарни таргети монетарне политике.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, семинарска настава и практичне вјежбе.
Литература: Бурда, М.; Виплош, Ч. (2012). Макроекономија. Београд: Економски факултет;
Фабрис, Н. (2006). Централно банкарство у теорији и пракси. Централна банка Црне Горе.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: