Студији > Предмети
Теорија и политика међународне трговине
др Гордана ЧЕНИЋ ЈОТАНОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ је да студенти на бази стечених знања са основних студија истраже трговинске аспекте међународних економских односа. Међународна трговина и трговинска политика изучавају се с аспекта савремених теорија међународне трговине које су основ, али и посљедица реалних међународних трговинских токова.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14МТПМ О IX 2+2 7

Наставници: др Гордана ЧЕНИЋ ЈОТАНОВИЋ, редовни професор
др Миленко КРАЈИШНИК, ванредни професор
др Синиша КУРТЕШ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешно положеног испита студент ће бити у могућности да:
– опише појам међународне трговине и међународне трговинске политике,
– разврста либералистичке и протекционистичке теорије у међународној трговини,
– разврста инструменте трговинске политике и објасни њихове ефекте,
– сагледа значај међународне трговине на привредни раст и развој земаља,
– разграничи значај међународне трговине за велике и мале отворене привреде,
– објасни начине регулисања токова међународне трговине,
– предвиди будуће значајније промјене у међународној трговини и међународној трговинској политици.
Садржај предмета: Увод у теорију и трговинску политику међународне трговине; Либерализам и протекционизам у међународној трговини, конкурентност у теоријама међународне трговине; Утицај међународне трговине на привредни раст и развој; Ефекти односа размјене на конкурентност националних привреда (развијене и мање развијене земље); Ефекти инструмената трговинске политике (царине, нецаринске баријере) и посебна анализа ефеката савремених протекционистичких баријера; Међународна трговина као фактор глобализације; Међународна трговинска правила и институције регулисања (међународне организације и међународне трговинске коморе).
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, консултације, самостална излагања студената, самостални писани радови студената и организовање радионица.
Литература: Кругман, П.; Обстфелд, М. (2009). Међународна економија, теорија и политика. Београд: Дата статус;
Салваторе, Д. (2009). Међународна економија. Београд: Центар за издавачку делатност;
Ченић-Јотановић, Г. (2010). Међународна економија. Лакташи: Графомарк.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: