Студији > Предмети
Микроекономија
др Рајко ТОМАШ,
Носилац предмета


Упознавање природе мотивације која одређује понашање тржишних учесника и законитости функционисања тржишта која успостављају тим понашањем. Смисао таквог изучавања је да студент овлада основама економске логике, схвати улогу економске мотивације, економских циљева, конкуренције, слободе економског одлучивања, доношења одлука у условима неизвјесности и основе преузимања економског ризика. Овладавање алатима микроекономске анализе треба да омогући да се логика економског понашања преведе на мјерење економских појава, да се успоставе цијене и мјере остваривости економских циљева, те да се смањи ризик економских одлука.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14МИК О III 4+3 8

Наставници: др Рајко ТОМАШ, редовни професор
мр Далибор ТОМАШ, виши асистент
Условљеност другим предметима: Основи економије
Исходи учења (стечена знања): Успостављање властитог логичког система економског одлучивања; спознаја о начину, природи и законитостима понашања економских субјеката; овладавање методама микроекономске анализе; способност идентификовања различитих типова понашања тржишних учесника; спосoбност мјерења ефикасности остваривања економских циљева; способност мјерења утицаја тржишних промјена на понашање тржишних учесника; способност идентификовања тржишне морфологије; способност анализирања понашања тржишних структура; способност креирања мјера економске политике са утицајем на понашање тржишних учесника; спосбност мјерења ефеката економске политике на понашање тржишних учесника.
Садржај предмета: Основне законитости и алати микроекономске анализе; тржиште; буџетско ограничење; преференције; корисност; потрошачев избор; потрошачева тражња; откривена преференција; ефекти супституције и дохотка; куповина и продаја; интертемпорални избор; тржиште имовине; неизвјесност; ризична имовина; потрошачев и произвођачев вишак; тржишна тражња; тржишна равнотежа; теорија производње и избор технологије; максимирање профита; минимизирање трошкова; функције трошкова; понуда предузећа и гране; потпуна конкуренција; монопол; олигопол; картел; монопсон; монополистичка конкуренција; тржиште фактора производње; теорија игара; теорија благостања; екстерналије; јавна добра; асиметричне информације.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, рад у семинару и вјежбе. Сви облици наставе подразумијевају симулације стварних економских ситуација, примјену одговарајућих метода анализе, дискутовање рјешења и предлагање мјера за постизање оптимума. У свим фазама наставног процеса предвиђено је активно укључивање студената. Самостални радови студената темеље се на студијама случаја које анализирају и тумаче савладаним методама анализе.
Литература: Варијан, Х. (2016). Микроекономија, модерни приступ, седмо издање. Београд: Економски факултет;
Томаш, Р. (2016). Микроекономска анализа, принципи и примјена. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: По истом програму изучава се на водећим универзитетима у свијету.