О нама > Визија и циљ
Визија и циљ

Основни циљеви постојања и рада Алумни центра Економског факултета Универзитета у Бањој Луци су:

 • успостављање и одржавање трајне везе између Економског факултета у Бањој Луци и његових студената након завршетка студија;
 • позивање свих бивших студената Економског факултета у Бањој Луци у Алумни центра Економског факултета како би се омогућила њихова међусобна сарадња;
 • креирање базе дипломираних студената, магистара и доктора наука Економског факултета универзитета у Бањој Луци,
 • унапређење рада Економског факултета у Бањој Луци као образовне и научно-истраживачке институције у смислу посједовања адекватних и благовремених информација које могу обезбједити чланови Алумни центра;
 • развијање сарадње Економског факултета са предузећима и институцијама у којима су ангажовани бивши студенти;
 • мотивација и унапређење чланова Алумни центра у контексту подстицања стручних и научно-истраживаких активности;
 • учешће у међународној научној и стручној размјени и успостављање сарадње са Алумни асоцијацијама из региона и шире;
 • афирмација мјеста и улоге економске струке у развоју друштва;
 • оцјена квалитета наставног процеса на основу спроведене анкете урађене од стране бивших студената.

Алумни центар Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је надлежан за:

 • омогућавање свим дипломираним студентима, магистрима и докторима економскух наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци on-line регистрацију (путем израђеног софтвера и прилагођене web странице), брз и ефикасан приступ информацијама и успостављање међусобних контаката;
 • издавање магазина Алумни центра који ће пратити актуелна економска збивања, пројекте у које је укључен Факултет са члановима Алумни центра, најновија научно истраживачка достигнућа чланова Алумни центра;
 • организацију округлих столова, семинара и конференција које ће третирати актуелна економска и друштвена питања;
 • организовање програма обуке и тренинга за чланове Алумни центра у контексту боље информисаности о доступним информционим техникама и пакетима, те квантитативним методама које им могу олакшати и значајно унаприједити рад и развој у оквиру научно-истраживачких активности;
 • организовање сусрета чланова Алумни центра са студентима, како би им пренијели своје практично знање и искуство;
 • организовање сусрета чланова Алумни центра (нпр. годишње прославе и обиљежавање важних датума за Алумни центар и Економски факултета у Бањој Луци и сл.);
 • сарадњу са другим Алумни асоцијацијама и другим организацијама везаним за економску струку у земљи и шире (нпр. Удружење економиста, Савез рачуновођа и ревизора, Предузетнички центар и сл.);
 • пружање подршке члановима Алумни центра да унапређују пословање предузећа и институција у којима раде, ради образовне и истраживачке иницијативе;
 • осмишљавање програма путовања у смислу стручних усавршавања чланова Алумни центра;
 • обезбјеђење посебних привилегија у погледу приступа библиотеци, могућности претраживања база података (научних и истраживачких информација), online каталоге, библиографије итд.

У циљу оцјене квалитета наставног процеса на студијским програмима Економског факултета периодично ће се вршити анкетирање дипломираних студената у циљу њихове оцјене извођења наставе, односно добијања одговора на питање: Колико је њихово стечено знање на Факулету допринијело развоју њихове каријере у пракси. Спроведено истраживање имаће за циљ унапређење квалитета наставног процеса који ће бити један од сегмената за акредитацију студијских програма који се изводе на Економском факултету.

Истраживање ће се провести на адекватном узорку за сваки студијски програм посебно.

У циљу објективности добијених резултата истраживања обраду података ће вршити екстерна јединица (друга високошколска установа, институти или центри у земљи или иностранству) која је оспособљена за вршење оваквих и сличних послова.

 

Чланство у Алумни центру, права и обавезе

Редовним чланом Алумни центра Економског факултета могу постати сви они који су дипломирали, магистрирали или докторирали на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Редовним чланом може се постати добровољно потписивањем приступнице или регистарцијом online, чиме се прихватају циљеви, права и обавезе утврђени посебним актом Алумни центра.

Приступ (чланство) и Алумни центар је бесплатно.

Почасним чланом може постати физичко лице које је својим радом и залагањем посебно допринијело развоју и угледу Алумни центра Економског факултета у Бањој Луци, што ће се регулисати посебним актом.

Члан Алумни центра Економског факултета Универзитета у Бањој Луци има право:

 • давати приједлоге и мишљења о раду Алумни центра Економског факултета;
 • покретати иницијативе за рад Алумни центра Економског факултета;
 • бити обавијештен о раду Алумни центра Економског факултета;
 • предлагати нове, почасне чланове Алумни центра Економског факултета.

Члан Алумни центра Економског факултета, Универзитета у Бањој Луци дужан је:

 • остваривати циљеве и задатке Алумни центра Економског факултета;
 • спроводити одлуке и закључке Алумни центра Економског факултета;
 • промовисати рад Алумни центра Економског факултета.

Алумни центар Економског факултета Универзитета у Бањој Луци може давати признања и похвале својим члановима, појединцима и правним лицима за посебан допринос у раду Алумни центра, што ће се регулисати посебним актом.